011 68 33 34

011 69 11 33

Diestersteenweg 99, 3850 Nieuwerkerken, Belgium

  • facebook
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • googlePlaces

©2017 by MEUBELEN VRANKEN KEUKENS NV. Proudly created by SV1

Reglement Like & Win actie

 

 

Artikel 1 - Organisatie

 

De wedstrijd wordt georganiseerd door Meubelen Vranken Keukens NV, met ondernemingsnummer 436 970 548 , gevestigd te 3850 Nieuwerkerken (België) Diestersteenweg 99, en is toegankelijk via de website www.meubelenvranken.be/wedstrijd

 

 

Artikel 2 - Periode

 

De wedstrijd vindt plaats van 20 maart 2018 t/m 30 maart 2018.

 

 

Artikel 3 – Spelregels

 

De wedstrijd vindt plaats op Facebook en de deelname is gratis.

 

Deelname vindt plaats na het liken van deze foto: https://www.facebook.com/MEUBELEN.VRANKEN/photos/a.793265450793045.1073741826.793265410793049/1565700696882846/?type=3&theater

 

Elke speler kan slechts éénmaal deelnemen.

 

Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere natuurlijke persoon met woonplaats in België. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.

 

Medewerkers van Meubelen Vranken zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.

 

Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd kunnen door Meubelen Vranken worden verwijderd.

 

 

Artikel 4 - Winnaar & prijs

 

Er zal 1 wedstrijdwinnaar zijn.

 

De prijswinnaar wordt willekeurig en op onpartijdige wijze geloot.

 

De winnaar zal worden verwittigd via een een publicatie op de Facebook pagina van Meubelen Vranken en kan zijn/haar prijs komen afhalen in de winkel.

 

De prijs wordt toegekend aan de houder van het Facebook account. Er wordt  geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

 

   

Artikel 5 - Uitsluiting

 

Meubelen Vranken kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van Meubelen Vranken.

 

  

Artikel 6 - Overmacht

 

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Meubelen Vranken de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Meubelen Vranken ontlast van iedere verbintenis. 

 

 

Artikel 7 - Wijziging van de wedstrijd

 

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

 

 

Artikel 8 - Persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die Meubelen Vranken Keukens NV zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 4 van dit reglement. De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt nauwlettend nageleefd.

 

Artikel 9 - Eventuele klachten

 

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Meubelen Vranken. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Hasseltse rechtbanken.

 

 

Artikel 10 – Algemeen

Meubelen Vranken is niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen of voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan Meubelen Vranken om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

 

 

Disclaimer

 

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of Meubelen Vranken Keukens NV op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.